Garanterat Resultat

Garanterat Resultat - Vi skapar framgången tillsammans

Många konsultuppdrag slutar i en mycket dyr power point vars innehåll sedan skall implementeras av kunden själv samtidigt som man har en löpande verksamhet med dagliga utmaningar att ta hand om. Resultatet blir ofta därefter och kunden känner sällan att han slutligen fått valuta för de pengar han lagt ned på konsultinsatsen.


One Hill Management jobbar därför annorlunda och tar ett mycket större ansvar

för att de insatser som vi tillsammans med kunden är överens om verkligen implementeras och får önskad effekt.

 

Vi är så säkra på att vi når det önskade resultatet att One Hill tar hälften av risken i projektet.


1. Analys & Planering

Tillsammans med kunden genomför vi planering och analys av nuläget och målen. Målen skall uppnås inom 12-18 månader. I denna fas bestämmer vi ramarna för arbetet avseende såväl One Hills som kundens insats. Givetvis kan One Hills insats variera betydligt beroende på vad som skall förändras och dess omfattning, men normalt ligger den i intervallet 120 till 240 timmar för ett mål som skall uppnås inom 12 månader. Den volym som One Hill och kunden blir eniga om faktureras som ”startavgift” då planeringsfasen påbörjas.


2. Genomförande

Analysen och planeringen i fas 1 bildar underlaget när vi implementerar de åtgärder som krävs för att kunden skall kunna hantera utmaningarna och nå målen enligt tidplanen.


3. Stöd & Kvalitetssäkring

One Hill är med hela vägen. Vi stöttar organisationen hela vägen till målet och säkrar att planen följs och målen uppnås. Mentoring, coaching och workshops är några av de verktyg vi använder.


4. Målen uppnås

Under de ovanstående tre stegen garanterar One Hill alltså kunden minst det antal timmar som vi är överens om i fas 1, som vid behov kan utökas för att vi gemensamt ska kunna nå målen.

När målen uppnås utgår ett arvode på X% (sätts gemensamt av One Hill och kunden) av den mätbara monetära ökningen som speglar att One Hill tagit hälften av risken i uppdraget. Uppnås inte målet så utgår inte något arvode utöver startavgiften ovan.


Processen - typexempel

1. Analys av nuläget för Området/produkten/företaget avseende

 • Ekonomi
 • Organisation
 • Kunder
 • Produkt


2. Peka ut nyckelresurser som bildar arbetsgruppen i Projektet

 • Produkt/Tjänsteägare
 • Marknad/Sälj
 • Nyckelmedarbetare
 • Ledning


3. Bilda styrgrupp för Projektet


4. Identifiera åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att nå önskat resultat

 • Förändringar och förbättringar av produkten
 • Förändringar i arbetssätt
 • Förändringar i struktur och organisation
 • Förändringar i relationen med kund
 • Förändringar i avtal
 • Marknadsaktiviteter för att förbättra ny –och tilläggsförsäljning


5. Identifiera kringaktiviteter som är relaterade till Projektet och som bör igångsättas för att få full effekt av projektet. Besluta hur dessa skall hanteras


6. Planera beslutade aktiviteter och tillsätt projektorganisation som arbetar med dessa

 • Mål för respektive delaktivitet
 • Projektorganisation
 • Tidplan och Milstolpar
 • Budget
 • Projektuppföljning

7. Kommunicera med hela organisationen (genom hela processen)

 • Vad gör vi?
 • Varför gör vi det?
 • Hur gör vi det?
 • Vad kan medarbetarna bidra med för att detta skall bli en succé?
 • Kontinuerliga uppdateringarKontakta oss så ser hur vi kan skapa ett varaktigt Garanterat Resultat i din verksamhet

 1. Analys av nuläget för Området/produkten/företaget 
 2. Peka ut nyckelresurser som bildar arbetsgruppen i Projektet 
 3. Bilda styrgrupp för Projektet 
 4. Identifiera åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att nå önskat resultat
 5. Identifiera kringaktiviteter som är relaterade till Projektet och som bör igångsättas för att få full effekt av projektet
 6. Planera beslutade aktiviteter och tillsätt projektorganisation som arbetar med dessa
 7. Kommunicera med hela organisationen